1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU RICHARDHYNEK.COM

Všeobecné obchodní podmínky pro zakoupení digitálního obsahu z obchodu www.richardhynek.com na webové adrese www.richardhynek.com.

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Richarda Hynka, IČ: 09716769, dále jen „prodávající“, který zastupuje obchod www. richardhynek.com, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, dále jen „kupující“, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.richardhynek.com nebo na její subdoméně něco.richardhynek.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího (dále jen kupující),
 • je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
 • koncovým spotřebitelem, tj. fyzickou osobu.
 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Název: Richard Hynek | richardhynek.com
IČ: 09716769
Údaj o zápise v rejstříku:
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku od 2. 12. 2020.
Telefon (GSM): +420 723 779 228
Email: richard@richardhynek.com
Web adresa obchodu: www.richardhynek.com
Kontaktní adresa: Jiráskova 345, 533 72 Moravany

1.3 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH OCHRANA A VYUŽITÍ

 1. Objednání (zakoupení) digitálního obsahu, prodávaného pomocí webového rozhraní webové stránky www. richardhynek.cz je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů a dalších údajů, konkrétně:
 • jméno a příjmení;
 • kontaktní adresa, popř. též fakturační adresa, pokud se liší od adresy kontaktní;
 • emailová adresa kupujícího;
 • telefonní číslo;
 • číslo účtu v případě opakující se platby;
 1. Pokud je kupujícím podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, kromě osobních údajů uvedených v odstavci 1, výše, dále také
 • název společnosti;
 • IČ;
 • DIČ.
 1. Bližší podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny našimi zásadami ochrany osobních údajů.

1.4 VYMEZENÍ PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ

 1. Prodávající na internetovém obchodě www.richardhynek.com prodává digitální obsah, tj. digitální dokumenty, digitální tréninkové plány, digitální online tréninky, digitální návody, digitální poradenství, např. dokumenty ve formátech:
 • microsoft office word – *.docx,
 • microsoft office excel – *.xlsx,
 • microsoft office powerpoing – *.pptx;
 • portable document format – *.pdf;
 • fotografie ve formátech např. JPG, PNG;
 • video ve formátech např. *.mov, *.mp4;
 • některé další,
 1. V odstavci 1 uvedené dokumenty, budou dále v textu označovány jako prodávaný digitální obsah nebo též zboží.
 2. Prodávaný digitální obsah je autorským dílem. Bližší podmínky použití prodávaného digitálního obsahu jsou uvedeny v kapitole 1.10 Licenční ujednání o zakoupeném zboží.

1.4.1 DALŠÍ INFORMACE K PRODÁVANÉMU DIGITÁLNÍMU OBSAHU

 1. Prodávaný digitální obsah souvisí s online tréninkovým poradenstvím, digitálními dokumenty, digitálními tréninkovými plány, digitálními online tréninky, digitálními návody, digitálním poradenství a souvisejících oblastí. Zejména se jedná o:
 • Tréninkové online plány;
 • Tréninkové online návody;
 • Tréninková doporučení;
 • Tréninkové univerzální online plány;
 • Sportovní plány;
 • Sportovní návody;
 • vzdělávací a informativní videa;
 • některé další.
 1. Prodávaným digitálním obsahem jsou zejména online univerzální tréninkové plány.
 2. Prodávající v žádném ohledu nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím prodávaného digitálního obsahu, jeho špatnou interpretací nebo za jiné škody způsobené užitím zakoupeného digitálního obsahu. Kupující používá digitální obsah na vlastní nebezpečí a před použitím se musí poradit s odborným lékařem.

1.5 ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Informace o prodávaném digitálním obsahu a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.6 NÁKUP DIGITÁLNÍHO OBSAHU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Postup kupujícího, při koupi zboží:
 • kupující pomocí webového rozhraní obchodu, vybere požadované zboží, které chce zakoupit;
 • kupující pomocí webového rozhraní obchodu získá o zboží potřebné informace, zejména informace o ceně zboží, popise zboží, počtu stran dokumentu, o stručném obsahu dokumentu, formátu dokumentu a některé další;
 • kupující vybrané zboží vloží pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ do virtuálního nákupního košíku webového rozhraní obchodu; nebo ihned koupí pomocí tlačítka „Koupit nyní“ nebo „Zaplatit“, pokud se jedná o přistávací stránku (před koupením musí zadat platební údaje a kontaktní údaje);
 • v případě prodeje na přistávací stránce bude kupující pokračovat dle pokynů na stránce. Kupující před nakoupením a závazným objednáním má k dispozici přehled objednávky;
 • po přidání zboží do košíku může kupující:
 • pokračovat v nákupu nebo;
 • objednat a zakoupit zvolené zboží, kliknutím na ikonku košíku a tím vstupu do košíku nebo pokladny;
 • kupující vidí v košíku přehled vybraného zboží k zakoupení a může jej zde editovat, tj. zejména odstranit zboží nebo některé ze zboží a dále se může z košíku přesunout do pokladny;
  • kupující na stránce pokladny (https://www.richardhynek.com/ pokladna/), při objednávce zboží, postupuje dle pokynů webového rozhraní obchodu a postupně zejména:
 • zadá své údaje, pokud již není přihlášen ke svému účtu;
 • zadá své kontaktní a fakturační údaje;
 • zvolí způsob platby;
 • potvrdí, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami;
 • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ a to na stránce pokladny (https://www.richardhynek.com/pokladna). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 1. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři na stránce pokladny, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Objednávka, která je odeslaná se zjevnými chybami, ať už na straně prodávajícího (např. chybně uvedená cena) nebo na straně kupujícího (např. špatně uvedené fakturační údaje) se nepovažuje za platnou a tím se za neplatný považuje také návrh kupní smlouvy.
 2. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou zadal na stránce pokladny.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zaplacením objednávky přes platební bránu nebo po připsání částky bankovním převodem.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.6.1 CENA ZBOŽÍ, PODMÍNKY PLATBY A PŘIJÍMANÉ ZPŮSOBY PLATBY

 1. Kupující je povinen zaplatit za prodávaný digitální obsah předem.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně, bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2301902189, kód banky 2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), IBAN CZ89 2010 0000 0023 0190 2189;
 • kupující ve prospěch účtu prodávajícího převede přesnou částku (= cenu zboží);
 • kupující identifikuje bankovní převod variabilním symbolem, uvedeným na faktuře (odkaz na stažení faktury získá kupující v emailu o potvrzení objednávky od prodávajícího).
 • bezhotovostně (online převod, platba kartou), prostřednictvím platební brány Stripe.
 1. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující po akceptaci objednávky kupní cenu v době splatnosti neuhradí, může mu být ze strany prodávajícího účtován úrok z prodlení ve výši 5% z dlužné části za každý jeden den prodlení.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.7 DORUČENÍ PRODÁVANÉHO DIGITÁLNÍHO OBSAHU KUPUJÍCÍMU

 1. Po přijetí celé platby od kupujícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů (email s odkazem se zasílá automaticky, ihned po připsání platby na účet prodávajícího, 14 dnů se stanovuje jako ochranná lhůta prodávajícího, zejména v případě technických problémů webu nebo při provádění údržby webu), odešle prodávající na emailovou adresu kupujícího email s odkazem na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu.
 2. Prodávající zaručuje, že odkaz v emailu ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, bude funkční nejméně 14 dnů ode dne jeho zaslání kupujícímu. Výjimkou jsou případy, kdy dojde ke znefunkčnění odkazu z důvodu chyby třetí strany (např. poskytovatel hostingu webové stránky).
 3. Pokud kupující využije odkaz ke stažení zboží teprve po uplynutí čtrnácti dnů ode dne jeho doručení a odkaz již nebude funkční, je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, který sjedná nápravu a zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu nový, funkční odkaz ke stažení zakoupeného zboží nebo mu zboží doručí jinou formou. Obdobně je kupující povinen postupovat i v případech, kdy by nebyl funkční již prvotně zaslaný odkaz na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu nebo v případě, že by email s takovým odkazem kupující vůbec neobdržel. K tomu může dojít jen ve výjimečných případech technických problémů.
 4. Pokud kupující informuje prodávajícího po uplynutí 30-ti dnů ode dne uhrazení zboží o nefunkčnosti odkazu ke stažení zboží nebo o skutečnosti, že mu tento odkaz vůbec nebyl zaslán, ztrácí nárok na zakoupený prodávaný digitální obsah. Prodávající v takovém případě není povinen kupujícímu vracet uhrazenou cenu za zakoupený prodávaný digitální obsah.

1.8 REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství nebo míře.
 1. Není-li zakoupený digitální obsah kupujícímu řádně zpřístupněn (umožněno jeho stažení, za podmínek uvedených výše), může kupující provést reklamaci na emailové adrese: richard@richardhynek.com.
 2. Reklamace se nevztahuje na případy, kdy nebylo možno zakoupený digitální obsah stáhnout (uložit) pro závady na straně kupujícího (např. nefunkční internetové připojení, nedostatečná disková kapacita apod.).

1.9 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu poskytnutého elektronickou cestou (email s odkazem na stažení zakoupeného digitálního obsahu), bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837, obchodního zákoníku, neprodleně po obdržení emailu s odkazem ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem u digitálního obsahu je možné pouze v případě, že je tento obsah dodán na hmotném nosiči (např. CD, DVD). Takové dodání není v současné době prodávajícím podporováno.

1.10 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Zakoupený prodávaný digitální obsah, je možné užívat za podmínek a k účelům uvedeným v této kapitole a jejích podkapitolách, pokud dílčí licencí, která je k dispozici na webu www.richardhynek.com a jeho subdoménách, u nabízeného zboží, nejsou stanoveny podmínky jiné. Platná licence je vždy poskytnuta k zakoupenému digitálnímu obsahu.
 2. Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu nezískává výhradní licenci k užití, tj. zakoupený digitální obsah bude na webu prodávajícího stále k dispozici k zakoupení ostatním kupujícím.
 3. Prodávající a kupující si uzavřením kupní smlouvy (odesláním a zaplacením objednávky ze strany kupujícího) sjednávají smluvní pokutu a to v souladu s §§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění. Smluvní pokutu je povinen uhradit kupující prodávajícímu v případech, kdy kupující poruší licenční ujednání, uvedená v této kapitole, včetně všech jejích podkapitol 1.10.1 až 1.10.6 a to bez ohledu na rozsah takového porušení způsobem,
 4. kdy zakoupený digitální obsah dále šíří mimo podmínky licenčního ujednání;
 5. kdy zakoupený digitální obsah dále šíří a vydává za svůj vlastní mimo podmínky licenčního ujednání.
 6. Smluvní pokuta se stanovuje ve výši:
 7. 50 000 Kč za každý digitální dokument, v případě dle odst. (3), bodu 3.1 výše;
 8. 100 000 Kč za každý digitální dokument, v případě dle odst. (3), bodu 3.2 výše.

1.10.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Zakoupený digitální obsah je možno dále upravovat pouze k osobním účelům. Komerční účely jsou striktně zakázané a výše pokutu se odvíjí dle bodu 1.10 Liceční ujednání.
 2. Zakoupený digitální obsah se zakazuje veřejně šířit ať již za poplatek nebo i zdarma. Veřejným šířením se zejména rozumí:
 • umisťování zakoupeného digitálního obsahu na
 • veřejná úložiště, bez zabezpečení heslem, které znají jen konkrétní určené osoby, jako jsou např. weby www.webshare.cz, www.ulozto.cz, a obdobné, včetně webů zahraničních a tzv. torrentů;
 • sociální sítě (např. facebook. instagram, pinterest, twitter, google+ apod.);
 • prodej nebo nabídka zakoupeného digitálního obsahu ve veřejných databázích, jako např. v obdobě obchodu www.richardhynek.com a jeho subdoménách, veřejných fotobankách a jiných typech webových stránek, kde by k digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost;
 • hromadné poskytování zakoupeného digitálního obsahu jiným osobám, zejména např. při pořádání hromadných akcí (např. přednášky, školení, kurzy apod.) jako reklamní nebo podpůrné materiály pro účastníky takových akcí;
 • jiné způsoby šíření, kdy by k zakoupenému digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost.

1.10.2 PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU FORMÁTU *.DOCX (MICROSOFT WORD)

 1. Kromě podmínek uvedených výše žádné zvláštní podmínky ani omezení.

1.10.3 PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU FORMÁTU *.XLSX (MICROSOFT EXCEL)

 1. Kromě podmínek uvedených výše žádné zvláštní podmínky ani omezení.

1.10.4 PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU FORMÁTU *.PPTX (MICROSOFT POWERPOINT)

 1. Zakoupené prezentace je možno veřejně používat, tj. pomocí nich prezentovat veřejnosti.

1.10.5 PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU FORMÁTU *.PDF

 1. Kromě podmínek uvedených výše žádné zvláštní podmínky ani omezení.

1.10.6 PODMÍNKY PRO UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU OBRÁZKOVÉHO FORMÁTU (JPEG, JPG, PNG, GIF)

 1. Kromě podmínek uvedených výše žádné zvláštní podmínky ani omezení.

1.11 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá práva na užívání zboží, za podmínek stanovených kapitolou 1.10 (včetně podkapitol) zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy richard@richardhynek.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.12 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Kupující, který při registraci uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu dal souhlas – přihlásil se k odběru novinek a příjmu speciálních nabídek od partnerů obchodu, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu prodávajícího richard@richardhynek.com.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.13 ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.14 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2023.

V Moravanech, dne 1. 1. 2023

 

Nákupní košík
Přejít nahoru